Algemene voorwaarden
Actie Veiligheidshesjes

Artikel 1  – Algemene bepalingen

De Actie « Veiligheidshesjes », hierna genoemd de « Actie », is een initiatief van Wondergroup SA/NV, hierna te noemen de “Organisator”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, en waarvan het ondernemingsnummer 0778.941.771 is.

De Actie begint op zaterdag 1 oktober 2022 om 00:01 uur en eindigt op woensdag 30 november 2022 om 23:59 uur en vindt uitsluitend plaats op Belgisch grondgebied.

In deze algemene voorwaarden worden de voorwaarden voor deelname aan de Actie uiteengezet. Deelname aan de Actie impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen daarvan.

Deelname aan de Actie is gratis en er is geen verplichting tot aankoop.

De actie wordt aangekondigd via sociale netwerken (waarvan sommige gesponsord worden), maar ook via de sociale netwerken van Wondercar (Facebook, Instagram en LinkedIn), in de carrosseriezaken van Wondercar franchises en via de digitale magazines Libelle Mama en Femme d’Aujourd’hui.

Artikel 2 – Deelname voorwaarden

Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in België woonachtig is.

Om aan de Actie deel te nemen, moet de deelnemer een deelnameformulier dat beschikbaar is op het www.wonderrobot.be platform leesbaar, correct en volledig invullen. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met het verstrekte deelnameformulier.

Onvolledige, onjuiste, onleesbare of gekopieerde formulieren worden niet aanvaard.

De deelnemers moeten de volgende informatie verstrekken:

– Naam en achternaam

– Fysiek adres

– School, afdeling (kleuterschool of lagere school), klas en aantal kinderen in de deelnemende klas

Het fysieke adres zal alleen worden gevraagd van de eerste deelnemer van elke klas, omdat dit zal worden gebruikt om de veiligheidshesjes te leveren, als de klas voldoet aan de deelnamevereisten (zie hieronder). De deelnemer verbindt zich ertoe de veiligheidshesjes naar de andere leerlingen van de deelnemende klas te brengen.

Deelname aan de Actie impliceert een loyale houding en volledige eerbiediging van deze voorwaarden en van de rechten van de andere deelnemers.

Elke deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij aan de Organisator verstrekt. De Organisator heeft het recht de juistheid van de gegevens te controleren. De deelnemer geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar identiteit en adres te controleren.

Elke valse verklaring betreffende identiteit, woonplaats of andere gevraagde gegevens zal leiden tot de onmiddellijke schrapping van de deelnemer.

Overtreding van een van de bovengenoemde regels of gevallen van misbruik en misleiding leiden tot automatische diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn/haar inzendingen en voor de gehele duur van de Actie.

Indien een deelnemer niet aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, verliest hij automatisch zijn recht op de veiligheidsvesten, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Artikel 3 – Actievoorwaarden

De deelnemers moeten het formulier tussen 1 oktober 2022 en 30 november 2022 invullen.

Elke klas die door zes (6) verschillende deelnemers/ouders is ingeschreven, ontvangt veiligheidshesjes (met het Wondercar en Wonderrobot logo).

De Actie loopt zolang de voorraad strekt. De Organisator heeft een voorraad van 10.000 veiligheidshesjes beschikbaar voor deze Actie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie, het verloop ervan en/of de actievoorwaarden te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat hij deze beslissing hoeft te rechtvaardigen. 

Er zal geen communicatie met de Organisator plaatsvinden over de bepalingen van deze Voorwaarden en het verloop van de Actie. Druk- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van enige verplichting van de Organisator.

Artikel 4 – de Prijzen

Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden voor deelname ontvangen veiligheidshesjes (met het Wondercar en Wonder Robot logo) voor alle leerlingen van de ingeschreven klas, zolang de voorraad strekt.

De prijs moet worden ontvangen binnen de termijn vermeld in de (elektronische) mail die naar de eerste ouder wordt gestuurd, anders gaat hij verloren.

De prijs is persoonlijk, ondeelbaar, niet inwisselbaar voor contant geld en niet overdraagbaar aan een derde partij. Het moet worden aanvaard zoals hierboven beschreven.

De Organisator biedt geen enkele garantie voor de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade die deze (in)direct zou kunnen veroorzaken.

De Organisator kan een prijs te allen tijde wijzigen om productie- of inhoudelijke redenen.

Als de Organisator de activiteit om welke reden dan ook annuleert, hebben de deelnemers en of ingeschreven klas geen recht op een andere prijs of geldelijke compensatie.

Artikel 5– de Verantwoordelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade, lichamelijk letsel of ongeval dat kan ontstaan als gevolg van het ontvangen van een prijs en/of het deelnemen aan deze Actie (zoals vertragingen in de levering of verlies van de prijs als gevolg van het verzenden van het pakket).

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste gegevens die door de deelnemer zijn verstrekt (zoals een onjuist of onbekend adres van de deelnemer)

Indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarover de Organisator geen controle heeft dit rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan een deelnemer of zelfs aan een derde.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten die niet aan hem te wijten zijn, met name in geval van slechte postbezorging, onbeschikbaarheid van de website, technische storingen die het onmogelijk maken het spel voort te zetten, storingen van het internetnetwerk die het goede verloop van het spel verhinderen, onderbrekingen, vertragingen in de gegevensoverdracht, storingen van de computer van de deelnemer of elk ander probleem in verband met communicatienetwerken, servers, internetproviders, computerapparatuur of -software, het verlies van gegevens, de gevolgen van virussen, anomalieën, technische storingen of storingen in hardware of software van welke aard dan ook die de mogelijkheid om aan het spel deel te nemen verhinderen of beperken, fouten bij de levering van de prijzen, het verlies van de prijzen bij de verzending ervan, de niet-ontvangst, de beschadiging of de laattijdige levering ervan.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig incident dat voortvloeit uit het in ontvangst nemen van de prijs door de eerste deelnemer (van een klas).

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de prijs of indien de prijs niet aan de gewekte verwachtingen voldoet.

Facebook of Instagram (Meta) zijn niet betrokken bij de Actie en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor klachten of opmerkingen over de Actie. 

De scholen steunen de Actie niet en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele klachten of opmerkingen over de Actie. 

Artikel 6 – Vragen, opmerkingen of klanten

Alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met de Actie moeten binnen zeven (7) werkdagen na afloop van de Actie schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres: info@wonderrobot.be.

In geen geval mogen klachten mondeling of per telefoon worden behandeld. Klachten die na de termijn worden ingediend en niet schriftelijk zijn gedaan, worden niet in behandeling genomen. Klachten die niet schriftelijk worden ingediend of die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

In geval van bevestiging van de opt-in kunnen de contactgegevens van de deelnemers worden opgenomen in een databank en door de Organisator worden gebruikt voor commerciële en reclamedoeleinden.

Vragen over dit onderwerp kunnen aan de Organisator worden gericht per post aan bovenstaand adres of per e-mail aan het volgende adres: customercare@dieteren.be.

Informatie over de soorten verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de uitoefening van de rechten in dit verband (recht op toegang, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit) kan schriftelijk op verzoek worden verkregen per brief gericht aan de Organisator en kan worden geraadpleegd op de website https://wondercar.be/nl/privacy/.

Artikel 8 – De toepasselijke Algemene Voorwaarden

De voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de pagina www.wonderrobot.be.

Alle kosten van deelname aan de actie (reiskosten, telefoon, internetverbinding) zijn geheel voor rekening van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen geval de kosten van deelname op de Organisator verhalen. 

Het antwoord op een situatie waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de Organisator worden gegeven. Tegen haar beslissing kan geen beroep worden aangetekend.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel.