Informatie over persoonsgegevens
en de verwerking ervan

1. Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid 

 Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens. 

WONDERGROUP SA/NV, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is een dochteronderneming van D’Ieteren Automotive SA/NV, deze laatste is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres hiervoor of elektronisch via: customercare@dieteren.be

2. Wie is D’Ieteren Automotive?

 D’Ieteren Automotive SA/NV staat in voor de invoer en de distributie van voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche in België, alsook van wisselstukken en toebehoren. D’Ieteren Automotive beheert een netwerk van onafhankelijke concessiehouders in het hele land en bezit vestigingen die voornamelijk gelegen zijn op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen (Sopadis N.V., D’Ieteren Centers N.V., PC Antwerp N.V., PC Brussels N.V.). 

Voor D’Ieteren Automotive is uw voertuig niet langer zomaar een product: het is een reeks van mobiele en verbonden diensten die u het leven vergemakkelijken. D’Ieteren Automotive is een pionier in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen, door bijvoorbeeld mee te werken aan de lancering van diensten voor gedeelde en multimodale mobiliteit zoals Poppy en Skipr (Lab Box N.V.). 

D’Ieteren Automotive bezit verschillende dochterondernemingen :

 • D’Ieteren Centers
 • Sopadis ((die zelf dochterondernemingen heeft: Autonatie, Kronos, AC Bornem, Rietje, ACM, Porsche Centre Liège, Bruynseels, ACP, Porsche Centre Paal, Porsche Centre Mechelen, Don Bosco Garage, Thuy en Overijse Automotive)
 • PC Antwerp
 • PC Brussels
 • Wondercar N.V.
 • Lab box (die op haar beurt ook dochterondernemingen heeft: EDI, Poppy, skipr, MyMove, Husk, Ush & mbrella)

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (naam, voornaam, adres en e-mailadres). Ten behoeve van onze WonderRobot-campagne en aanverwante wedstrijden verwerken wij ook gegevens met betrekking tot de school van uw kind (naam van de school van uw kind, de klas van uw kind, in het kleuter- of lager onderwijs, het aantal leerlingen in de betreffende klas, de postcode van de school en het e-mailadres van de school).

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op (N.B.
de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische
overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid.

4. Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt? 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven, bv.
  • Het gebruik van uw e-mailadres als u ervoor geopteerd hebt om Wonder Robot informatiebrieven te ontvangen via dit kanaal 
  • Het gebruik van uw postadres om u veiligheidshesjes te sturen in het kader van onze Wonder Robot-campagne.
 • Wanneer wij een rechtmatig belang hebben om dit te doen, terwijl we erover waken dat we het evenwicht bewaren tussen dit belang en de naleving van de persoonlijke levenssfeer. Bv.:
  • het gebruik van uw naam, voornaam, e-mailadres dat wij verzamelen in het kader van wedstrijden die wij organiseren
 • Op gepseudonimiseerde of geanonimiseerde wijze voor commerciële doeleinden zonder link met uw persoonsgegevens

WONDERGROUP heeft geen verwerkingsactiviteiten die ingedeeld kunnen worden in het kader van een geautomatiseerd beslissingsproces. De geautomatiseerde beslissing is het vermogen om beslissingen te nemen via technologische middelen, zonder menselijke tussenkomst. 

Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:

 • Waar we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen
 • Middels uw voorafgaande toestemming.

5. Marketing 

Met betrekking tot onze rechtmatige belangen in de WonderRobot-campagne maken wij gebruik van bepaalde
sociale netwerken om ons te richten op personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze campagne.

Voor meer informatie over hoe deze sociale netwerken uw gegevens gebruiken om bepaalde bedrijven in staat te
stellen u te benaderen, klikt u op de links naar de verschillende gebruikte netwerken:

6. Meer informatie over de toestemming

Wij verzamelen een standaard toestemming wanneer u zich wilt aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbriefberichten over nieuws van Wonder Robot.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld: 

 • 90 dagen voor gegevens die u ons verstrekt in verband met onze WonderRobot-campagne en aanverwante wedstrijden, vanaf het moment waarop u deze heeft meegedeeld. 
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw keuze om berichten over WonderRobot te ontvangen, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om gevolg te geven aan uw verzoeken om u af te melden. 

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil. 

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt. 

8. Welke rechten hebt u? 

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende rechten: 

 • Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens: 

U hebt recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons meedeelde en om die gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Recht op rechtzetting/schrapping – recht om vergeten te worden 

U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw gegevens, hebt u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken. 

 • Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden 

U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie. 

 • Recht op beperking van de verwerking 

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 4 

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit 

U kunt desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel – contact@apd-gba.be

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek ‘Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid’. 

9. Gegevens van onze Data Protection Officer  

Om te garanderen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende reglementering, hebben wij een gegevensbeschermingsverantwoordelijke aangesteld (D.P.O. – Data Protection Officer – e-mail: DPO@dieteren.be – Adres: Maliestraat 50, 1050 Brussel). 

Er worden binnenkort nieuwe Wonder Robot-video's toegevoegd.